Türk Hükümetinin Bildirisi, 10.11.1938

Türk Hükümetinin Bildirisi, 10.11.1938
Kemal Atatürk Türk’ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır.

Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son tebliği Atatürk’ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir. Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan ziyaından dolayı en derin taziyetlerimizi sunarız.

Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız.

Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki, ölmez olan onun büyük eseri cumhuriyet Türkiyesidir.

Hükümetimiz içinde bulunduğumuz bu mühim anda bugüne kadar olduğu gibi dikkatle vazife başındadır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti idame hususunu da büyük Türk milletinin hükümetile tek vücut olarak teyit ve temin edeceğine şüphe yoktur.

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 33’üncü maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Reisicumhur vekâleti vazifesini deruhte etmişlerdir.

Yine Teşkilâtı Esasiye Kanununun 34’üncü maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi derhal yeni reisicumhuru intihap edecektir.

Türkiye’nin en yüce makamına Teşkilâtı Esasiye Kanununa göre geçecek olan zatın etrafında hükümetile, şanlı ordusile ve bütün kudret ve kuvvetile Türk milleti sarsılmaz bir varlık olarak toplanacak ve yükselmesine devam edecektir.

Bugün ayrılığına ağladığımız Büyük Şefimiz Atatürk, her vakit Türk milletine güvendi, eserlerini bu güvenle yaptı, idamei esbabını da istikmal ederek güvenle büyük milletimize bıraktı. Ebedi Türk milleti onun eserlerini ebediyetle yaşatacaktır.

Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Türkiye Cumhuri­yeti’ni daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir.

Kemal Atatürk, Türkün tarihinde ve gönlünde daima yaşa­yacaktır.”

Doktorların ayrıntılı raporu: “Ölüm nedeni asitli siroz”,
10.11.1938

 

Atatürk'ün ilk hastalık haberinden nâşının Anıtkabir'e taşınmasına kadar geçen on beş yıllık süreci Bilal Şimşir'in "10 Kasım Günlüğü" kitabından öğrenebilirsiniz.

Kapat